Najczęściej kupowane

Promocje

Nowe produkty

Ostatnio przeglądane

Ukrzyżowanie - na skrzyni po amunicji z Ukrainy - AKCJA POMOCY!

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy.

Opis na dole aukcji.

Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine.

Description down auction.

Więcej szczegółów

Nowy produkt

Licytacja dostępna

Typ aukcji
Normalna
Najwyższa oferta
0,00 zł
Cena wywoławcza
1 500,00 zł

Aukcja zakończona

Proszę czekać...

Przedmiotem aukcji jest

Ukrzyżowanie

Dzieło na wieku skrzyni służącej do przenoszenia amunicji. Skrzynia pochodzi z Ukrainy i została przywieziona do Polski w maju 2022 roku. Pracę na skrzyni wykonał Hubert Kampa, prezes fundacji In Blessed Art.

Praca wykonana techniką współczesną, mieszaną. Zabezpieczona werniksami. Na rewersie oryginalne oznaczenia udowadniające pochodzenie fragmentu ze skrzyni do amunicji.

Wymiary: 55 x 29 cm

Komentarz Autora (zobacz pracownię >>ElazarIcon.pl): 

Łatwiej w JEGO śmierć uwierzyć, niż w to, że zabić dał się dla NAS! 
Jak łatwo przyjmujemy już informację o kolejnych ofiarach śmiertelnych w Ukrainie. Zabijanych, torturowanych a nie umierających naturalną śmiercią.
Jak trudno jest przyznać, że dają się zabić dla nas. Naszego bezpieczeństwa, wolności, miłości...
Jakie to podobne do Chrystusa. Jeśli przyjmę (bo to nie jest do rozumienia), że dał się zamordować za mnie, natychmiast dopadnie pytanie: Dlaczego?! By zbawić? A co znaczy zbawić?
Śmierć Chrystusa przyniosła nie tylko zbawienie, ale jest wybawieniem od okropnej samotności naszego cierpienia.

Całkowity dochód z licytacji pracy jest przeznaczony na pomoc Ukrainie w walce o wolność. Jest to pomoc humanitarna i wsparcie obrony terytorialnej w zakresie podstawowego wyposażenia (ubiory, kamizelki, kaski). Wsparcie jest udzielane na miejscu przez naszą fundację we współpracy z wojskiem oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Juliana Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim i Chrześcijańską Służbą Ratunku.

Szczególnie wspieramy POLONIĘ i pierwszeństwo mają polonijni żołnierze!

ZASADY AUKCJI SĄ OPISANE W REGULAMINIE.

Aby wziąć udział w aukcji zaloguj się na swoje konto w sklepie lub załóż konto.

Jeśli masz problemy z licytacją napisz do nas: kontakt@inblessedart.pl - pomożemy

Zobacz naszą działalność w Ukrainie: www.inblessedart.pl

UWAGA!

  1.        Nie można licytować w innych walutach.
  2.        Można licytować z różnych krajów Świata. Po wygranej licytacji będzie możliwość wysyłki za granicę.
  3.        Licytację można opłacić systemem PAY PAL lub Kartą Bankową/Kredytową.

Po zakończeniu aukcji, praca zostanie odesłana do właściciela do 30 dni kalendarzowych.  

BARDZO WAŻNE!

System nie wysyła wiadomości e-mail o przebiciu oferty, czy zalicytowaniu. Wyświetla jedynie aktualny stan (cenę) po zalicytowaniu. Licytowane przedmioty i aukcje możesz sprawdzić w swoim panelu klienta. 

W obecnych aukcjach umożliwiamy licytację anonimową lub zakończenie aukcji szybciej. Polega to na tym, że można do nas napisać maila z propozycją cenową. Aukcja zostanie wtedy podbita anonimowo. Prosimy pamiętać, że w mailu należy nam przekazać dane: imię i nazwisko, adres, telefon. Propozycja ceny jest tak samo zobowiązująca jak licytacja ze swojego konta na stronie.

E-mail wysyłamy na adres: kontakt@inblessedart.pl 

Wylicytowane prace są przesyłane do miesiąca czasu od zakończenia licytacji. W razie potrzeby szybszej wysyłki prosimy o kontakt. Część prac tworzy wystawę, dlatego mogą nastąpić wydłużenia czasu do wysyłki.

The article of auction is

Crucifixion

Business on age of box that serves for the transfer of accoutrement. A box takes place from Ukraine and was brought to Poland in May, 2022. Work on a box was executed by Hubert Kampa, chairman of fund In Blessed Century

Work, executed by the modern technique mixed. Provided with varnishes. On a revers original denotations that lead to the origin of fragment from a box to the accoutrement/pl.

Measuring: 41 x of a 31 cm

Comment of Author (look the workshop >>ElazarIcon.pl) :

How easily we accept already information about next mortal victims in Ukraine. Killed, tortured but not dying natural death.
How difficult is to admit, that give to kill for us. Our safety, freedom, love...
That then look like Christ. If I will accept (because then is to understanding), that gave to kill at me, immediately a question will run to : Why?! To save? And what means to save?
Death of Christ brought a rescue not only, but is privation from terrible loneliness of our suffering.

A complete acuests from the tenders of work is assigned for help to Ukraine in a fight for freedom. There are then a humanitarian help and support of territorial defence in the sphere of basic equipment (dresses, waistcoats, helmets). Support is given on a place through our fund in a collaboration with wojskiem also Polish Society the name of Yulian Lublińskiego in Volyn New city and by Christian Service of Rescue.

Especially we support soldiers of Polonijni have POLONIĘ and championship!

PRINCIPLES OF AUCTION ARE DESCRIBED IN ORDER.

To participate in auction register oneself on the account in a shop or score first.

If you have problems with tenders write to us: kontakt@inblessedart.pl - we will help

Look our activity in Ukraine: www.inblessedart.pl

ATTENTION!

It is impossible to offer in other currencies.
It is possible to offer a price from the different countries of the World. After winning there will be possibility of deportation for a border.
It is possible to pay the system of PAY PAL or Credit Bank/Card.


After completion auction, work will be sent away to the proprietor to 30 calendar days.

VERY IMPORTANT!

The system does not send a report mail about the change of suggestion, whether to the bid. Lights up just the actual state (price) on drafting of suggestion. The suggestions, objects and auctions you can check in the panelu of client.

In present auctions we do possible anonymous suggestion or completion of auction quicker. Consists then in that it is possible to us to write mail with price suggestion. Auction will be then subdued anonymously. We ask to remember, that in mail it follows to us to pass data: the name and last name, address, telephone. A bid similarly obligates how tenders from the account on a side.

Mail we send to address: kontakt@inblessedart.pl

Won works works are sent to month of time from victory. In case of necessity more rapid deportation we plead for a contact. Part of works creates an exhibition, that is why lengthening of time can come to deportation.

Nazwa Cena
Odbiór osobisty! Darmowa!
PACZKOMAT INPOST Darmowa!
Kurier Kraje UE Darmowa!
KURIER Darmowa!

Drodzy Państwo!
Jesteśmy sklepem fundacji, w którym wystawiamy na sprzedaż swoje dzieła. Zdarza się, że nie ma nas na miejscu i realizujemy zagraniczny projekt. Nie jesteśmy wtedy w stanie szybko zrealizować zamówienia. Jeśli pod tym tekstem, jest informacja w jakim terminie będą utrudnienia w wysyłkach, to prosimy o kontakt mailowy: kontakt@inblessedart.pl z zapytaniem, jak szybko zrealizujemy wysyłkę.

Ikony i obrazy wystawione w sklepie, są dostępne od ręki a fotografie są realnymi fotografiami produktu.


Jeśli chciałbyś dowiadywać się o akcjach, nowych produktach i działaniu naszej fundacji, zapisz się na newsletter Szkoły Fundacji. Możesz to zrobić >>TU<<. Dodatkowo otrzymasz dostęp na 48 godzin do kursów pisania ikon online.Kupując u nas WSPIERASZ!


Wspomagasz rozwój naszej działalności (zobacz stronę fundacji: www.InBlessedArt.pl oraz stronę szkoły: www.InBlessedArtSchool.pl), rozwój artystów, pracowni, akcje pomocowe... WARTO ZOSTAĆ Z NAMI!

DZIĘKUJEMY!
14 innych produktów w tej samej kategorii:

Zapraszamy do pomocy w naszych akcjach wspierania Ukrainy. Więcej o naszym zaangażowaniu, na które zarabiamy własną pracą dowiesz się ze strony fundacji www.inblessedart.pl Ikonka 5x5 cm, złocona złotem za wsparcie.  Podaj wybrany kolor w wiadomości (kremowy/błękitny). 

120,00 zł

Kupując oryginalne i unikatowe dzieło na fragmencie skrzyni po amunicji z Ukrainy pomagasz nam zebrać pieniądze na zakupów butów i innych narzędzi dla żołnierzy polskiego pochodzenia, którzy walczą w obronie Ukrainy. Obecna akcja jest szczególnie skierowana do żołnierzy ochraniających granicę Ukraina - Białoruś gdyż do nich dociera najmniej pomocy. Także...

450,00 zł

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji.

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji.

1 000,00 zł
Dodaj do koszyka

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji.

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji.

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej Opis na dole aukcji.

Pneumatofora - Niosąca Ducha Świętego jest najczęściej zamawianą u mnie ikoną. I faktycznie. Jest niezwykła. Zapraszam do złożenia zamówienia na ikonę i pomocy w zakupie noktowizji dla wojska w Ukrainie, które ma polskie pochodzenie.

550,00 zł

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 1 200,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy. Opis na dole aukcji. Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine. Description down auction.

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy. Opis na dole aukcji. Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine. Description down auction.

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy. Opis na dole aukcji. Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine. Description down auction.

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na fragmencie skrzyni do amunicji z Ukrainy. Opis na dole aukcji. Auction of the work executed on the fragment of box to the accoutrement from Ukraine. Description down auction.

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej. Ikonę wykonały Siostry Klaryski (klauzurowe) z Ostrowa Wielkopolskiego. Opis na dole aukcji.

1 500,00 zł
Dodaj do koszyka

Dostępne Bid

Najwyższa oferta : 0,00 zł

Aukcja pracy wykonanej na podstawie mariupolskiej ikony Matki Bożej. Ikonę wykonały Siostry Klaryski (klauzurowe) z Ostrowa Wielkopolskiego. Opis na dole aukcji.